I’m Jerry, a random dude on the Internet who likes technology, cultures and linguistics!
-
Pronouns: he/they


This browser is either unsupported or has JavaScript disabled. Please enable JavaScript for the best experience.socials are region-specific, please click on your desired region for more convenient contact methods

Xin chào, tôi là Việt Anh, hay còn được biết bằng tên gọi Jerry hoặc Raeexpe.phương thức liên lạc sẽ tùy theo từng khu vực, vui lòng nhấp vào khu vực bạn muốn để có cách liên hệ thuận tiện hơn

Я Андрей, случайный чувак в интернете, который любит технологии, культуру и лингвистику!социальные сети зависят от региона. нажмите на желаемый регион, чтобы получить более удобные способы связи

我叫杰瑞,我只是互联网上一个喜欢技术、文化和语言学的随机家伙!联系方式因地区而异,请点击您所需的地区以获得更方便的联系方式

Ben Jerry, bir teknoloji, kültürler ve dilbilim meraklısıyım!